strona główna
imprezy
działania
galeria
Kontakt

 

 

 

 

 

 

O NAS

Stowarzyszenie Artspiracja jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki, turystyki ,ekologii oraz wszelkich form aktywności mającej na celu aktywizację środowiska lokalnego .
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn. Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
Celem Stowarzyszenia jest promowanie i rozwój dorobku kulturalnego, tradycji ludowej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń oraz inicjowanie i realizacja działań w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez realizację przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych, ekologicznych , edukacyjnych, itp.
2. działania na rzecz rozwoju miasta i gminy Olsztyn,
3. organizację różnego rodzaju warsztatów artystycznych, szkoleń i innych zorganizowanych form rozwoju artystycznego,
4. organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych.,wycieczek krajoznawczych oraz wystaw, konkursów i prezentacji związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia,
5. prowadzenie działalności wydawniczej,
6. współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami o zbieżnych celach i zadaniach,
7. podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, turystycznych i ekologicznych oraz inicjowanie form samoorganizacji społeczności lokalnej,
8. udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej członkom Stowarzyszenia jak również na rzecz podmiotów pozostających poza Stowarzyszeniem w zakresie realizacji działań statutowych,
9. pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia,
10. aktywny udział członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury , sztuki, turystyki, ekologii i szeroko rozumianego rozwoju środowiska lokalnego,
11. nawiązywanie partnerskiej współpracy z różnego rodzaju organizacjami działającymi w kraju oraz poza granicami Polski w celu wspierania i wymiany doświadczeń w realizacji działań statutowych Stowarzyszenia,
12. wdrażanie nowatorskich metod pracy w zakresie szeroko pojętej animacji kultury,
13. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się animacją kultury,
14. uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i szkoleniach dotyczących tematyki zbieżnej z zakresem działalności Stowarzyszenia,
15. włączanie się w inne działania służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
16. tworzenie bazy umożliwiającej realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
17. realizację zadań statutowych w oparciu o wolontariat jako formę aktywnego udziału osób wspierających działalność Stowarzyszenia.
18. prowadzenie działalności humanitarnej i charytatywnej.
19. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez doradztwo zawodowe, pomoc i wyrównywanie szans, rehabilitację społeczną i kulturalną, szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, seminaria oraz inne formy działalności służące osobom niepełnosprawnym.
20. opracowywanie ekspertyz, analiz , raportów i opinii dotyczących działalności społeczno – kulturalnej.
21. animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej.
22. prowadzenie zespołów artystycznych.
23. organizację imprez kulturalnych.
24. tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji.
Składniki majątkowe i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a) dochody z wpisowego i składek członkowskich;
b) dochody z wydawnictw i działalności gospodarczej realizowanej zgodnie z założeniami
Statutu i uprawnieniami Stowarzyszenia;
c) dotacje, zapisy, darowizny i spadki;
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) archiwalia, księgozbiór i muzealia;
f) majątek ruchomy i nie ruchomy;
g) inne dochody.
Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
"Artspiracja"


10-035 Olsztyn ul. Kołłątaja 20
KRS: 0000300830
NIP: 739 368 0431
REGON:280287332

KONTO :
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 27203000451110000002702330Design(C) 2009 by MIK